سونوگرافی جنین معیارهای سونوگرافی جنین چه می باشد؟ از سونوگرافی های دوران بارداری چه اطلاعاتی بدست می آید؟ سونوگرافی جنین یک روش تصویربرداری است که از امواج صوتی با فرکانس […]

تعیین جنسیت با PGD

تعیین جنسیت با PGD تعیین جنسیت با PGD روشی مطمئن و موثر بوده و بسیاری از مراکز تعیین جنسیت از این روش استفاده می کنند. در واقع در این روش تعیین […]